THỬ NGHIỆM KÉO THÉP

THỬ NGHIỆM KÉO THÉP

Theo như Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 197-1:2014  ISO 6892 -1 :2009  Vật liệu Kim Loại

THỬ KÉO : Phương pháp thử ở nhiệt độ Phòng

Phạm Vi áp dụng :

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử kéo vật liệu kim loại và cơ tính được xác định ở nhiệt độ phòng.

Nguyên tắc thử nghiệm :

Thử nghiệm đòi hỏi mẫu thử phải biến dạng dưới tác dụng của lực kéo, thường là dẫn tới đứt gẫy, để xác định một hoặc nhiều cơ tính được quy định trong Điều 3.

Thử nghiệm được thực hiện ở nhiệt độ phòng từ 10oC đến 35oC, trừ khi có quy định khác. Các thử nghiệm được thực hiện trong các điều kiện có kiểm soát phải được tiến hành ở nhiệt độ 23oC ± 5oC.

Chuẩn bị mẫu thử : 

 

Kết quả thử nghiệm minh họa : 

Qúy Công ty có nhu cầu Thử nghiệm Thép và Vật liệu Kim Loại 

Liên hệ :

Hotline : 0981068131

Mail : dichvuchungnhansg@gmail.com

Chia sẻ: